Revizija Print E-mail

 

Pouzdane financijske informacije potrebne su ulagačima, menadžerima, vjerovnicima, zakonodavnim tijelima i ostalim zainteresiranim osobama kako bi mogli donositi pravilne odluke o raspolaganju svojim sredstvima. Revizija ima važnu ulogu u tom procesu dajući objektivno i neovisno izvješće o pouzdanosti financijskih informacija.

Korist je revizije poslovanja i u tome što može objektivno ukazati i na upravljanje rizicima koji su se pokazali kao rizični u poslovanju u protekloj, revidiranoj godini.

Zakonska revizija financijskih izvještaja

Zakonska revizija financijskih izvještaja je u Republici Hrvatskoj propisana Zakonom o reviziji. Revizija je postupak ispitivanja i ocjene financijskih izvještaja te podataka i metoda koji se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja na temelju kojih se daje stručno mišljenje o realnosti i objektivnosti stanja imovine, kapitala, obveza i rezultata poslovanja poduzetnika.

Svrha je revizije financijskih izvještaja utvrditi jesu li financijski izvještaji sastavljeni u skladu s Međunarodnim ili Hrvatskim računovodstvenim standardima (ili drugim skupom računovodstvenih pravila) i omogućiti revizoru da izrazi razumno uvjerenje da financijski izvještaji daju, u svim značajnim aspektima, objektivnu sliku o financijskom položaju društva koje se revidira.

Revizija poslovanja

Revizija poslovanja sustavan je pregled jednoga dijela ili svih aktivnosti revidiranog društva u odnosu na efikasnost uporabe sredstava društva. Svrha je takve revizije procjena poslovne uspješnosti, prepoznavanje područja koja se mogu poboljšati te davanje preporuka za poboljšanje.

IT revizija

Revizija informacijskog sustava predstavlja proces prikupljanja i procjene dokaza na temelju kojih se može procijeniti uspješnost informacijskog sustava.

Objekt revizije informacijskih sustava jest sustavno, temeljito i pažljivo pregledati kontrole unutar svih dijelova informacijskog sustava, a osnovni zadatak je procijeniti njegovo trenutno stanje, otkriti rizična područja i razinu rizika i dati preporuke menadžmentu za poboljšanje prakse njegova upravljanja.

Naše usluge revizije uključuju:

 • pregled interne kontrole IT sustava
 • pregled pouzdanosti, točnosti i cjelovitosti podataka
 • pregled sigurnosti sustava
 • pregled efikasnosti procesa u sustavu.

Revizije propisane Zakonom o trgovačkim društvima – Korporativne revizije

Obavljamo revizije korporativnih radnji određenih Zakonom o trgovačkim društvima:

 • revizije osnivanja trgovačkih društava
 • revizije povećanja temeljnog kapitala
 • revizije pripajanja i spajanja
 • revizije preoblikovanja
 • revizije podjele
 • revizije otpremnina
 • revizije poduzetničkih ugovora
 • posebne revizije financijskih izvještaja radi zaštite manjine
 • ispitivanje izvješća uprave o odnosima s povezanim društvima.

Nakon provedene revizije klijentu pružamo podršku u računovodstvenoj provedbi cijele operacije.

Razvijena suradnja s javnim bilježnicima i odvjetnicima jamstvo je brzog i efikasnog provođenja određene naprijed navedene korporativne radnje.

Revizije za posebne namjene

Revizije za posebne namjene su zapravo revizije po narudžbi, a naručuju se za izražavanje mišljenja o financijskim izvještajima ili segmentima, a čija je obveza propisana statutom odnosno društvenim ugovorom trgovačkog društva ili se provodi prema odluci organa trgovačkog društva.

Cilj nam je uspostaviti najsvrsishodniju suradnju između klijenata i revizorskog tima kako bismo naše zajedničko djelovanje prilagodili specifičnim potrebama klijenata.

U reviziji za posebne namjene spadaju i revizije projekata financiranih iz sredstava Svjetske banke i fondova EU (IPARD, SAPARD, IPA i dr.).